Vedtægter

§1 Navn og hjemsted

Foreningen Løkken Surf Klub er stiftet den 24. marts 2018 og har hjemsted i Hjørring kommune. Foreningen er tilsluttet Dansk Surf & Rafting Forbund (DSRF) som er medlem af Danmarks Idræts-Forbund (DIF), International Surfing Association (ISA), International Rafting Federation (IRF) og European Surfing Federation (ESF) og er underlagt disses love og bestemmelser.

 

§2 Formål

Foreningens formål er at dyrke og med udgangspunkt i fællesskabet og det sociale liv i klubben at udbrede kendskabet til surfing og stand up paddle (SUP).  Det er endvidere foreningens formål at udvikle medlemmernes lyst til at engagere sig og tage et medansvar i foreningen.

 

§3 Medlemskab

Som aktivt medlem kan enhver optages uanset alder. Der er dog en minimumsalder på 12 år, før medlemmet kan færdes uden følge af en voksen i vandet. Er medlemmet under 12 år gammel, skal medlemmet være ifølge af en voksen.

Optagelse af passive medlemmer kan ske uanset alder. Passive medlemmer har ikke adgang til selve idrætsudøvelsen, men er valgbare til bestyrelsen.

 Medlemmerne er forpligtet til at overholde foreningens vedtægt og leve op til foreningens formålsbestemmelse. 

 

§4 Indmeldelse

Indmeldelse skal ske skriftligt på indmeldelsesblanket til foreningens kasserer. For medlemmer under 18 år skal indmeldelsesblanketten underskrives af forældre eller værge. 

 

§5 Udmeldelse 

Udmeldelse skal ske skriftligt til kassereren med en måneds varsel til udgangen af en kontingentperiode. I forbindelse med udmeldelse skal medlemmets eventuelle økonomiske mellemværender med foreningen afvikles.

 

§6 Kontingent 

Kontingentet, indbetalingsterminer og opkrævningsform fastsættes af bestyrelsen. Kontingentet gælder årligt.

 

§7 Restance 

Kontingentet skal være betalt inden udgangen af forfaldsmåneden. 

 

§8 Udelukkelse og eksklusion 

Et medlem kan udelukkes midlertidigt eller permanent (eksklusion), såfremt vedkommende handler til skade for foreningen, eller såfremt vedkommende ikke opfylder sine medlemsforpligtelser. 

I sager om udelukkelse har medlemmet krav på at blive hørt, inden bestyrelsen træffer sin afgørelse. 

I sager om eksklusion har medlemmet desuden krav på, at sagen afgøres på førstkommende generalforsamling, og at sagen sættes på dagsordenen som et særligt punkt. 

En generalforsamlings beslutning om eksklusion kræver samme majoritet som ved ændring af foreningens vedtægt. 

 

§9 Ordinær generalforsamling

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed i alle anliggender. Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt inden udgangen af marts måned. 

Indkaldelse med angivelse af dagsorden og indkomne forslag skal finde sted med fire ugers varsel ved mail, brev eller online medier såsom Facebook.

Forslag, som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling skal være indsendt skriftligt til bestyrelsen senest to uger før generalforsamlingens afholdelse. Er der indkommet forslag, fremsendes disse til medlemmerne sammen med dagsorden og det reviderede regnskab sådan, at dette er medlemmerne i hænde senest en uge før generalforsamlingen. 

Adgang til generalforsamlingen har alle foreningens medlemmer, samt hvem bestyrelsen måtte indbyde. Stemmeret har alle aktive medlemmer, som ikke er i kontingentrestance. Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde. 

En rettidig indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal. 

 

§10 Dagsorden

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst omfatte følgende punkter:

 

1) Valg af dirigent, referent og to stemmetællere.

2) Bestyrelsens beretning for det forløbne år

3) Forelæggelse af årsrapport (inkl. revideret regnskab) for det forløbne år til godkendelse og meddelelse af ansvarsfrihed (decharge).

4) Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år til godkendelse

5) Behandling af indkomne forslag

6) Valg til bestyrelsen. I ulige år vælges 3 medlemmer og i lige år vælges 2 medlemmer til bestyrelsen. Hvert år vælges der 2 suppleanter. Genvalg kan finde sted.

7) Valg af kasserer (i ulige år)

8) Valg af revisor

9) Eventuelt

 

§11 Generalforsamlingens ledelse

Forhandlingerne på generalforsamlingen ledes af en dirigent, der vælges af generalforsamlingen, og som ikke må være medlem af bestyrelsen. 

Beslutninger træffes ved almindeligt flertal. Dog kræver vedtægtsændringer og beslutning om foreningens opløsning kvalificeret flertal, jf. §§ 17 og 18.

Afstemning skal foretages skriftligt, såfremt fem medlemmer forlanger det. Ved personvalg dog på forlangende. Der udfærdiges et referat over generalforsamlingens beslutninger. Referatet godkendes og underskrives af dirigenten. 

 

§12 Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når mindst en femtedel af foreningens stemmeberettigede medlemmer skriftligt over for bestyrelsen fremsætter ønske herom med en angivelse af det emne, som ønskes behandlet. 

Generalforsamlingen skal afholdes senest fire uger efter begæringens modtagelse. For så vidt angår krav til indkaldelsen, mødets ledelse, afstemning m.m. gælder de samme bestemmelser som for den ordinære generalforsamling. 

 

§13 Bestyrelsen

Bestyrelsen tiltræder umiddelbart efter generalforsamlingens afslutning.

Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand og sekretær. Omkonstituering kan finde sted.

Beslutninger i bestyrelsen træffes ved simpelt, relativt stemmeflertal. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen er tilstede, herunder formanden eller næstformanden, er til stede.

Bestyrelsesmøder afholdes så ofte det af formanden eller bestyrelsen skønnes nødvendigt.

Der tages referat af bestyrelsesmøderne. Medlemmerne orienteres løbende om beslutninger i relevante sager.

Bestyrelsen er foreningens daglige ledelse og repræsenterer foreningen i alle forhold. Bestyrelsen kan nedsætte nødvendige udvalg til varetagelse af løbende eller enkeltstående opgaver.

Bestyrelsen består af en formand, en næstformand, en kasserer og yderligere 3 medlemmer og vælges for to år ad gangen på den ordinære generalforsamling. To bestyrelsesmedlemmer er på valg i lige år. Kassereren og tre bestyrelsesmedlemmer er på valg i ulige år.

Valgbare til bestyrelsen er medlemmer der er fyldt 16 år og har stemmeret jf. §9. For at kunne blive formand eller kasserer skal man være fyldt 18 år. Fraværende valgbare medlemmer kan vælges, når der foreligger tilsagn om, at vedkommende vil modtage valg til foreslåede post.

 

§14 Regnskab

Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Bestyrelsen skal inden udgangen af februar afgive årsrapport for det foregående år til revisoren. Årsrapporten forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse og skal være forsynet med revisorens påtegning og underskrift. Årsrapport udsendes til foreningens medlemmer sammen med indkaldelsen til den ordinære generalforsamling. 

 

§15 Revision 

På den ordinære generalforsamling vælges for et år ad gangen en revisor og en revisorsuppleant. Revisoren skal hvert år i marts måned gennemgå årsrapporten og påse, at beholdningerne er til stede. Revisionsformen er regnskabsmæssig revision, og årsrapporten forsynes med en påtegning. Revisoren har til enhver tid adgang til at efterse regnskab og beholdninger. 

 

§16 Tegning og hæftelse 

Foreningen tegnes af formanden. Ved økonomiske dispositioner over 5.000,- kr. kræves dog underskrift af formand og kasserer i forening. Køb, salg eller pantsætning af fast ejendom skal godkendes af generalforsamlingen. Ligeledes skal låneoptagelse på mere end 50.000,- kr. godkendes af generalforsamlingen. 

Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, som påhviler foreningen. 

 

§17 Vedtægtsændringer

Ændring af vedtægterne kan ske på enhver generalforsamling, når mindst to tredjedele af de afgivne stemmer er for forslaget.

 

§18 Opløsning

Bestemmelse om foreningens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særligt indkaldt ekstraordinær generalforsamling. For at denne er beslutningsdygtig kræves, at mindst to tredjedele af foreningens stemmeberettigede medlemmer er til stede. 

For at forslaget kan vedtages, kræves, at mindst tre fjerdedele af de afgivne stemmer er for forslaget. Opnås et sådant flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, indkaldes til en ny generalforsamling, hvor beslutning kan træffes med ovennævnte stemmeflerhed, uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer der er til stede. 

Foreningens formue, herunder eventuel fast ejendom og løsøre tilfalder ved opløsning Surf&SUP Danmark.

 

Vedtaget på konstituerende generalforsamling den 10. december 2019.

§18 opdateret på generalforsamling den 7. februar 2024.